Voorwaarden

1.Definities

 • GP Scheepvaart : Deze GP Scheepvaart en Handel V.O.F.  voorwaarden hierna genoemd GP Scheepvaart voorwaarden, of eventuele nieuwere versies daarvan.
 • Opdrachtnemer: GP Scheepvaart en Handel , statutair gevestigd te Sas van Gent,
  KvK nr: 61174491, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, ook “GP Scheepvaart.
 • Opdrachtgever: Ieder die schriftelijk of mondeling met GP Scheepvaart een
  overeenkomst sluit.
 • Wederpartij: Degene die beoogt of beoogd wordt om met de opdrachtgever een koopovereenkomst te sluiten.
 • Koopovereenkomst: De overeenkomst die door bemiddeling van GP Scheepvaart tot stand is gekomen, waarbij de opdrachtgever als koper of verkoper met de wederpartij als verkoper of koper de koop en levering van een bepaald schip overeenkomt.
 • Overeenkomst: De overeenkomst van opdracht tussen opdrachtgever en GP Scheepvaart, zijnde ofwel een aanbiedingsopdracht of een zoekopdracht.
 • Aanbiedingsopdracht: De overeenkomst die beoogt dat GP Scheepvaart voor de opdrachtgever als potentiële verkoper een wederpartij zal vinden voor een bepaald schip.
 • Zoekopdracht: De overeenkomst die beoogt dat GP Scheepvaart voor de opdrachtgever als potentiële koper een wederpartij zal zoeken om een bepaald schip van aan te kopen.

2.Toepasselijkheid

 • De GP Scheepvaart voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die GP Scheepvaart aangaat, in welke hoedanigheid dan ook, op alle dienstverlening die GP Scheepvaart verricht en op alle communicatie die tussen GP Scheepvaart en de wederpartij plaatsvindt.
 • Indien de koopovereenkomst een derdenbeding bevat dat aan GP Scheepvaart het recht verleent zich jegens koper en/of verkoper te beroepen op de GP Scheepvaart voorwaarden, geldt dat beding bij voorbaat als te zijn aanvaard door GP Scheepvaart.
 • Naast GP Scheepvaart kunnen ook haar bestuurder(s), aandeelhouder(s), personeelsleden en hulppersonen zich op de GP Scheepvaart condities beroepen als waren zij GP Scheepvaart zelf.
 • Eventuele andere algemene voorwaarden worden hierbij uitdrukkelijk verworpen voor zover die strijdig zijn met de bepalingen van de GP Scheepvaart voorwaarden.

3.Totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst

 • GP Scheepvaart is pas aan de overeenkomst gebonden zodra die per e-mail aan opdrachtgever is bevestigd. Als dat niet eenvoudig mogelijk is, kan de overeenkomst ook mondeling worden bevestigd.
 • Het staat GP Scheepvaart vrij om haar rechten en plichten voortvloeiend uit de overeenkomst en de GP Scheepvaart voorwaarden over te dragen aan een derde. De opdrachtgever geeft GP Scheepvaart daartoe bij voorbaat toestemming als bedoeld in artikel 6:159 BW.
 • GP Scheepvaart tracht voor de opdrachtgever een geschikte wederpartij te vinden. Daartoe kan GP Scheepvaart namens de opdrachtgever mededelingen doen en ten behoeve van de opdrachtgever informatie inwinnen. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is bepaald, is zulke communicatie noch voor GP Scheepvaart, noch voor de opdrachtgever bindend jegens de wederpartij.
 • Voor zover de wederpartij handelingen van GP Scheepvaart mocht opvatten als te zijn gedaan op volmacht van de opdrachtgever, wordt een toereikende volmacht geacht aanwezig te zijn.
 • GP Scheepvaart stelt de koopovereenkomst op en bemiddelt onder ruggespraak met de opdrachtgever zo nodig met de wederpartij over eventuele aanpassingen daarin. GP Scheepvaart kan in de koopovereenkomst een derdenbeding ten behoeve van zichzelf opnemen ertoe strekkende dat koper en verkoper aan GP Scheepvaart de bevoegdheid verlenen zich jegens hen op de GP Scheepvaart condities te beroepen.
 • Eventuele wijzigingen of aanvullingen in de koopovereenkomst die na het sluiten daarvan tussen de opdrachtgever en de wederpartij worden overeengekomen, al dan niet door tussenkomst van GP Scheepvaart, kunnen door GP Scheepvaart per e-mail of fax aan de opdrachtgever en/of de wederpartij worden bevestigd. Indien niet binnen drie dagen schriftelijk tegen zo’n bevestiging wordt geprotesteerd wordt de geadresseerde geacht de juistheid van die bevestiging te erkennen.
 • Op schriftelijk verzoek van de opdrachtgever zal GP Scheepvaart de koopovereenkomst op kosten van de verzoeker doen inschrijven in de daartoe bestemde registers als bedoeld in artikel 7:3 BW.
 • Indien de opdrachtgever een bepaalde persoon werkzaam bij of voor GP Scheepvaart op het oog had bij het aangaan van de overeenkomst, staat het GP Scheepvaart niettemin vrij de overeenkomst door een ander te laten uitvoeren.

4.Aansprakelijkheid

 • Ook als GP Scheepvaart de koopovereenkomst mede heeft ondertekend is zij daarbij geen contractspartij, noch is zij uit andere hoofde aansprakelijk voor de nakoming van de daaruit voortvloeiende verbintenissen.
 • Bij het uitvoeren van de overeenkomst betracht GP Scheepvaart de zorg van een goede opdrachtnemer en is zij geheel toegewijd aan de belangen van opdrachtgever. GP Scheepvaart  is niet aansprakelijk voor eventuele schade, tenzij opdrachtgever aantoont dat die schade het gevolg is van opzet of grove schuld van GP Scheepvaart .
 • Elke aansprakelijkheid van GP Scheepvaart is beperkt tot het bedrag dat zij als courtage heeft ontvangen en elke vordering jegens GP Scheepvaart komt te vervallen indien die niet in rechte aanhangig is gemaakt binnen zes maanden nadat de vorderingsgerechtigde bekend moet worden verondersteld met de feiten en omstandigheden die aan de vordering jegens GP Scheepvaart ten grondslag liggen. Indien niet tevens binnen twee weken na dat moment GP Scheepvaart is geïnformeerd over die feiten en omstandigheden, wordt de vorderingsgerechtigde geacht zijn recht jegens GP Scheepvaart te hebben verwerkt.
 • De administratie van GP Scheepvaart strekt tussen partijen als dwingend bewijs, behoudens de mogelijkheid tegenbewijs te leveren.
 • De opdrachtgever vrijwaart GP Scheepvaart voor alle aanspraken die derden op GTS mochten hebben in verband met de uitvoering van de overeenkomst of de koopovereenkomst.

5.Courtage

 • Zodra een koopovereenkomst tot stand is gekomen en de levering van het schip heeft plaatsgevonden, is de opdrachtgever aan GP Scheepvaart courtage verschuldigd, waarvan de omvang door GP Scheepvaart is aangegeven in de opdrachtbevestiging als bedoeld in 3.1 of anderszins. Ook indien de koopovereenkomst afwijkt van hetgeen oorspronkelijk bij het sluiten van de overeenkomst was beoogd, is courtage verschuldigd.
 • Ook indien de koopovereenkomst voor de levering wordt ontbonden is de opdrachtgever courtage verschuldigd aan GP Scheepvaart, tenzij wordt ontbonden op grond van een financieringsvoorbehoud.
 • De courtage blijft verschuldigd indien de koopovereenkomst na de levering wordt ontbonden of vernietigd. Ook is courtage verschuldigd als de koopovereenkomst niet volledig wordt uitgevoerd als gevolg van het uitblijven van een inschrijving als bedoeld in 3.7.
 • Tenzij anders afgesproken, wordt de verschuldigde courtage door de notaris namens de opdrachtgever voldaan, ofwel uit de koopprijs, ofwel doordat de opdrachtgever de notaris daartoe fondsen ter beschikking stelt. GP Scheepvaart is gerechtigd de notaris inzage te verschaffen in de overeenkomst.

6.Overige bepalingen

 • De overeenkomst is onderworpen aan Nederlands recht. Eventuele geschillen die niet in den minne blijken te kunnen worden opgelost, zullen uitsluitend worden beslecht door de rechtbank te Rotterdam.
 • Indien een bepaling in de GP Scheepvaart voorwaarden nietig is wordt die geacht te zijn vervangen door een beding dat de strekking van de nietige afspraak zo goed mogelijk benadert.
 • De hier gebruikte definities gelden slechts in de context van de GP Scheepvaart voorwaarden. Eventueel gelijke termen die GP Scheepvaart in enig ander verband mocht gebruiken hebben niet automatisch dezelfde betekenis, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald of een andere interpretatie onlogisch zou zijn.